1. Όροι Προστασίας Δεδομένων

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» σέβεται άπαντα τα προσωπικά σας δεδομένα, και, έχοντας ως διαρκή στόχο την ασφάλεια αυτών, σας εγγυάται ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους, χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει ασφάλεια, κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές με την εταιρεία μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στην ιστοσελίδα μας, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα στοιχεία αυτά δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, αποθηκεύονται τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά σας δεδομένα, το όνομα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας ή κάρτας για μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, κ.α.).

          Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, τα οποία αφενός δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, αφετέρου δεν χρησιμοποιούνται για να προσδιορισθεί η ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των πληροφοριών βάσει των προτιμήσεών σας. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, τυχόν διαγραφή τους όμως, πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει, ενώ παράλληλα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτραπεί οιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτον.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της Εταιρείας ή και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. 

2. Όροι Χρήσης

O παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.».  Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, αφού η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Εφόσον προβείτε σε χρήση τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας, κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας στην ενότητα : «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν την μεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες, αφορούν δε αποκλειστικά στην χρήση της ιστοσελίδας μας.

Οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της πόλης της Καλαμάτας.

3 α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για προσωπική μόνο χρήση και δεν συνεπάγεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, επί των περιεχομένων της, ανήκει αποκλειστικά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» και τους δικαιοπαρόχους της, ως εκ τούτου ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού αυτού τόπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.», υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

3 β. Περιορισμός της ευθύνης

          Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.», την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

3 γ . Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες ή και προϊόντα ή και πληροφορίες δεν ελέγχει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται κατ' αποκλειστική του ευθύνη.

4. Όροι Μεταφοράς

1.   Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομισθεί έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριου ή να επιδειχθεί αστυνομική ταυτότητα προς ταυτοποίηση των στοιχείων, με τη λίστα επιβατών.

2.   Εισιτήριο τροποποιηθέν ή αλλοιωθέν, καθοιονδήποτε τρόπο, εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέσθηκε από την Εταιρεία δεν θεωρείται έγκυρο.

3.   Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και θα πρέπει να αγορασθεί εκ νέου.

4.   Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως, και τον τόπο προορισμού. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.

5.   Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια.

6.   Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο, κατά την διάρκεια της διαδρομής, και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή  όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.

7.   Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί, διότι σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό του εισιτηρίου.

5. Μεταφορά Αποσκευών

Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

Οι αποσκευές των επιβατών εώς 2 τμχ μεταφέρονται δωρεάν με ευθύνη του επιβάτη. Χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατομικές ηλεκτρονικές συσκευές, αξιόγραφα, κινητές αξίες ή άλλα τιμαλφή, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια ή ταυτότητες δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδοθείσες κατά των έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνακόλουθης ζημίας σας, δεν θα ευθυνόμαστε, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης κάτωθι υπό το άρθρο 8 παρ. 1. Κάθε ευθύνη που έχουμε για αποζημίωση περιορίζεται λόγω δικής σας αμέλειας που προκάλεσε, συνέβαλε ή επέτεινε τη ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγο απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε τα στοιχεία σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας, ώστε να είναι εύκολη και σίγουρη η αναγνώρισή της, αφού οι προστηθέντες υπάλληλοι της εταιρείας μας και ειδικότερα ο οδηγός, ο εισπράκτορας, ο εκδότης, ο φορτοεκφορτωτής, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής των από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας των.

Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

          Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50×40×35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

Η μεταφορά θα είναι για δυο (2) κατοικίδια ζώα ανά λεωφορείο.

6. Ανήλικοι επιβάτες

Απαγορεύεται η μεταφορά ανηλίκου, ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, χωρίς συνοδεία από ενήλικο. Ο/Η συνοδός του ανηλίκου επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτού και καταλαμβάνει μαζί με τον ανήλικο μία θέση επιβάτη, η οποία βρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος.

Επιτρέπεται σε ανηλίκου, ηλικίας από έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών, να χρησιμοποιούν ανά τρία διπλό, ενιαίο κατά την έδρα και ερεισίνωτο κάθισμα, εφ' όσον ευρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

7. Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές με Πιστωτικές Κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία : «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.», δυνάμει συμβάσεως, που έχουν συνάψει οι δύο Εταιρείες.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της διαδικασίας συναλλαγής, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» ουδεμία συμμετοχή έχει, ούτε λαμβάνει γνώση, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στοιχείων, που αφορούν πιστωτικές κάρτες. Η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» απλά συναινεί προς την τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.

Σε τυχόν περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής, που πραγματοποιεί την συναλλαγή, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ARETHOUSA TOURS.» ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν υποχρεούται σε οιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

 

Επικοινωνία

ARETHOUSA TOURS
Στύρων 1 (Stiron 1), Χαλκίδα (Chalkida) 34100, GR
ΤΗΛ: 22210 60378, FAX: 22210 22323
EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eticket.touristarethousa.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας